روانشناسی و مشاوره

راه هایی برای غلبه بر بی خوابی

مشکل بی خوابی یکی از مسائلی است که ممکن است بـاعـث بـروز اخـتـلال در زنـدگـی و بـازداشتن افراد از انجـام بهینه فعالیتها گردد. یک خواب خوب و بـه انـدازه مـی توانـد تـاثیـر زیــادی در بازدهی و موفقیت داشـتـه باشـد. در ایـن  بخش به برخی از روشهای مفید جهت مقابله با بیـخوابی اشاره می کنیم. ۱- تـا زمانـیکه خوابتان نگرفته به ... ادامه مطلب »