جلوبازو

جلو بازو جفت دمبل درازکش روی خرک

جلو بازو جفت دمبل درازکش روی خرک ادامه مطلب »

آموزش حرکت جلوبازو هالتر آویزان در حالت درازکش

آموزش حرکت جلوبازو هالتر آویزان در حالت درازکش ادامه مطلب »

جلوبازو سیم کش در حالت درازکش بصورت ویدئو

جلوبازو سیم کش در حالت درازکش بصورت ویدئو ادامه مطلب »

جلوبازو دمبل طرفین نشسته بصورت ویدئویی

جلوبازو دمبل طرفین نشسته ادامه مطلب »

جلوبازو دمبل ایستاده دست برعکس

جلوبازو دمبل ایستاده دست برعکس ادامه مطلب »