ساعد و مچ

آموزش حرکت کشش پشت ساعد بدون وزنه

آموزش حرکت کشش پشت ساعد بدون وزنه ادامه مطلب »

آموزش حرکت تقویتی مچ با رولر

آموزش حرکت تقویتی مچ با رولر (چرخشی) ادامه مطلب »

آموزش ساعد هالتر ایستاده از پشت

آموزش ساعد هالتر ایستاده از پشت ادامه مطلب »

آموزش ویدئویی حرکت ساعد سیم کش روی زانو

آموزش ویدئویی حرکت ساعد سیم کش روی زانو ادامه مطلب »

آموزش تصویری ساعد هالتر روی زانو نشسته

آموزش تصویری ساعد هالتر روی زانو نشسته ادامه مطلب »

آموزش تصویری حرکت پشت ساعد هالتر روی زانو

آموزش تصویری حرکت پشت ساعد هالتر روی زانو ادامه مطلب »

آموزش ویدئویی ساعد دمبل روی زانو

آموزش ویدئویی ساعد دمبل روی زانو ادامه مطلب »

آموزش حرکت پشت ساعد دمبل روی زانو

آموزش حرکت پشت ساعد دمبل روی زانو ادامه مطلب »

ساعد دمبل نشسته روی زانو

ساعد دمبل نشسته روی زانو ادامه مطلب »

ساعد هالتر روی میز

ساعد هالتر روی میز ادامه مطلب »