سرشانه

نشر خم سیم کش تک دست

نشر خم سیم کش تک دست ادامه مطلب »

نشر جانب روی میز شیبدار

نشر جانب روی میز شیبدار ادامه مطلب »

ریس دمبل روی میز شیبدار

ریس دمبل روی میز شیبدار ادامه مطلب »

حرکت سرشانه هالتر پرس راکی و یا ترکیبی

حرکت سرشانه هالتر پرس راکی و یا ترکیبی ادامه مطلب »

حرکت پرس کوبایی سرشانه

حرکت پرس کوبایی سرشانه ادامه مطلب »

سرشانه پرس آرنولدی

سرشانه پرس آرنولدی ادامه مطلب »

نشر جانب دمبل روی میز شیبدار تک دست

نشر جانب دمبل روی میز شیبدار تک دست ادامه مطلب »

حرکت صلیب آهنی یا آیرن کراس چرخشی

حرکت صلیب آهنی یا آیرن کراس چرخشی ادامه مطلب »

حرکت سرشانه دمبل چرخشی

حرکت سرشانه دمبل چرخشی ادامه مطلب »

سرشانه دمبل ریس ایستاده

سرشانه دمبل ریس ایستاده ادامه مطلب »