شکم و پهلو

ویدئو پهلو کششی ایستاده Standing Lateral Stretch

ویدئو پهلو کششی ایستاده Standing Lateral Stretch ادامه مطلب »

پهلو هیل تاچرز Heel Touchers

پهلو هیل تاچرز Heel Touchers ادامه مطلب »

کرانچ شکم پا جمع با دستگاه سیم کش Cable Reverse Crunch

کرانچ شکم پا جمع با دستگاه سیم کش Cable Reverse Crunch ادامه مطلب »

شکم کرانچ با توپ و کش

شکم کرانچ با توپ و کش ادامه مطلب »

شکم کرانچ روی میز شیب دار با کش Weighted Sit Ups With Band

شکم کرانچ روی میز شیب دار با کش Weighted Sit Ups With Band ادامه مطلب »

حرکت شکم دست به پنجه Toe Touchers

حرکت شکم دست به پنجه Toe Touchers ادامه مطلب »

حرکت شکم جمع کردن معده Stomach Vacuum

حرکت شکم جمع کردن معده Stomach Vacuum ادامه مطلب »

حرکت شکم دراز و نشست Sit Up video

حرکت شکم دراز و نشست Sit Up video ادامه مطلب »

حرکت پهلو جک نایف و یا همان قیچی Side JackKnife

حرکت پهلو جک نایف ویا همان قیچی Side JackKnife ادامه مطلب »

حرکت پهلو پل از بغل Side Bridge

حرکت پهلو پل از بغل Side Bridge ادامه مطلب »