پشت بازو

پشت بازو پرس تیت Tate

پشت بازو پرس تیت Tate ادامه مطلب »

پشت بازو پرس سینه ای دستگاه اسمیت

پشت بازو پرس سینه ای دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشسته ادامه مطلب »

پشت بازو سیم کش از بالای سر در حالت به زانو

پشت بازو سیم کش از بالای سر در حالت به زانو ادامه مطلب »

پشت بازو هالتر خم روی پیشانی میز بالاسینه

پشت بازو هالتر خم روی پیشانی میز بالاسینه   ادامه مطلب »

پشت بازو سیم کش روی پیشانی دست برعکس

پشت بازو سیم کش روی پیشانی دست برعکس ادامه مطلب »

پشت بازو ایستاده تک دست

پشت بازو ایستاده تک دست ادامه مطلب »

پشت بازو دمبل چکشی میز شیبدار

پشت بازو دمبل چکشی میز شیبدار ادامه مطلب »

پشت بازو طناب از پشت سر

پشت بازو طناب از پشت سر ادامه مطلب »

پشت بازو سیم کش روی پیشانی میز معمولی

پشت بازو سیم کش روی پیشانی میز معمولی ادامه مطلب »