پشت و کمر میانی

کشش پشت و زیر بغل اسپینال

کشش پشت و زیر بغل اسپینال ادامه مطلب »

زیر بغل خم دستگاه اسمیت

زیر بغل خم دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

زیربغل قایقی تک دست

زیربغل قایقی تک دست ادامه مطلب »

زیربغل قایقی ثابت

زیربغل قایقی ثابت ادامه مطلب »

زیربغل دمبل تک خم روی خرک

زیربغل دمبل تک خم روی خرک ادامه مطلب »

حرکت کششی کمر میانی

حرکت کششی کمر میانی ادامه مطلب »

زیر بغل دستگاه کشش از بالا

زیر بغل دستگاه کشش از بالا ادامه مطلب »

زیر بغل راو دستگاه اسمیت

زیر بغل راو دستگاه اسمیت این حرکت شبیه پرس سینه در حالت آویزان میباشد که توسط دستگاه اسمیت انجام میگردد ادامه مطلب »

حرکت زیربغل دمبل میز بالاسینه

حرکت زیربغل دمبل میز بالاسینه ادامه مطلب »

زیر بغل هالتر خم دست برعکس

زیر بغل هالتر خم دست برعکس ادامه مطلب »