سالتو یا دور

شنای زیر آب و تکنیک ها

شنای زیر آب و تکنیک ها ادامه مطلب »

تکنیک های حرکت سالتو در شنا بصورت تصویری

تکنیک های حرکت سالتو در شنا بصورت تصویری ادامه مطلب »

آموزش سالتو حرفه ای در شنا تصویری

آموزش سالتو حرفه ای در شنا   ادامه مطلب »

آموزش ویدئویی حرکت سالتو یا همان دور در شنا

آموزش ویدئویی حرکت سالتو یا همان دور در شنا ادامه مطلب »

آموزش تصویری حرکت سالتو در شنا

آموزش تصویری حرکت سالتو در شنا ادامه مطلب »